Montana News

Montana Separates Utility Tokens From Security Tokens
Montana Separates Utility Tokens From Security Tokens
24 May 2019, 15:45
The U.S State of Montana provides legislation that separates cryptocurrencies that serve as utility tokens from those that serve as security tokens.